เอกสารเกี่ยวกับนักศึกษา

1.คู่มือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2.ประกาศการคัดเลือกเข้าหลักสูตร ชั้นปีที่ 1  ปี 2563 (รหัส63)

3.ขั้นตอนการเลือกสาขาเข้าหลักสูตร ชั้นปีที่ 1  ปี 2563 (รหัส63)

4.เกณฑ์การพิจารณาคำร้องขอย้ายสาขาวิชาหรือสำนักวิชา ปี 2563

5.เกณฑ์การพิจารณาคำร้องขอย้ายสาขาวิชาหรือสำนักวิชา ปี 2564

6.มคอ.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

7.คู่มือนักศึกษาปีที่ 1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

8.คำร้องทั่วไป สำหรับหนังสือรับรอง

9.คำร้องทั่วไป สำหรับรายวิชาโครงการ