หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: (Bachelor of Public Health)


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Health


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีองค์ความรู้และทักษะในศาสตร์การสาธารณสุขและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการบูรณาการ บัณฑิตเป็นผู้ใฝ่รู้ ทันสมัย และก้าวทันความเปลี่ยนแปลง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การแนะนำและให้คำปรึกษา การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และการควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคและอุบัติเหตุ การบำบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพให้แก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อมตามขอบเขตและมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

มีภาวะผู้นำด้านการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ 
มีความสามารถในการปฏิบัติงานในชุมชน
มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีจิตสาธารณะ


แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย

1.ภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด/กำกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ

2.ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม องค์กรพัฒนาเอกชน สถานประกอบการเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ

3.ประกอบวิชาชีพอิสระด้านสาธารณสุข


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารงานสาธารณสุข สังคมศาสตร์การแพทย์ ประชากรศาสตร์ ชีวสถิติ ระบาดวิทยา อนามัยครอบครัว อนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสุขภาพ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นสหสาขาวิชา


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,000- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาการศึกษาตลอดหลักสูตร 264,000- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General education)10 หน่วยวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized education)
ประกอบด้วย
– กลุ่มวิชาพื้นฐาน
– กลุ่มวิชาชีพ
36 หน่วยวิชา

22 หน่วยวิชา
14 หน่วยวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free elective)2 หน่วยวิชา
จำนวนหน่วยวิชาตลอดหลักสูตร48 หน่วยวิชา

สมัครเรียนกับเรา Click