หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาษาอังกฤษ: (Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety)


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะการปฏิบัติ สู่การเป็นผู้นำทางวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารจัดการโดยประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ประกอบอาชีพ รวมทั้งดำรงตนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีในระดับท้องถิ่นและสากล


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

ผู้นำด้านวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีทักษะด้านบริหารและการทำงานเป็นทีม
มีความคิดวิเคราะห์เชิงระบบ และสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันเพื่อควบคุมปัญหาและพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


แนวทางประกอบอาชีพ

ปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐและเอกชน ในตำแหน่งนักวิชาการ นักอาชีวอนามัย หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ประสานงาน และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณการทำงาน


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย พิษวิทยา วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การบริหารสาธารณสุข และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นสหสาขาวิชา


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,000- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาการศึกษาตลอดหลักสูตร 264,000- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General education)40 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized education)
ประกอบด้วย
– กลุ่มวิชาพื้นฐาน
– กลุ่มวิชาชีพ
– กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
144 หน่วยกิต

40 หน่วยกิต
95 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free elective)8 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยวิชาตลอดหลักสูตร192 หน่วยกิต

สมัครเรียนกับเรา Click