หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Master of Public Health Program


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Master of Public Health


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมโดยบูรณาการภูมิปัญญาสุขภาพร่วมกับเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านสาธารณสุขทั้งในท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

มีจริยธรรม ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมโดยการบูรณาการภูมิปัญญาสุขภาพร่วมกับเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพเพื่อการจัดการ


แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2) นักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3) นักบริหารสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4) นักบริหารในสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานต่าง ๆ
5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสุขภาพในองค์กรด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์


ค่าธรรมเนียม

1. หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
2. หลักสูตรพิเศษ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
3 รายวิชา
(ไม่นับหน่วยกิต)
2. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเฉพาะ
3.1 กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข
3.2 กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพชุมชน
3.3 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
3.4 กลุ่มวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
8 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือก 4 หน่วยกิต
5. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 46 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต
รวม 46 หน่วยกิต 46 หน่วยกิต
 • สมัครเรียนกับเรา Click    
 • แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
  MPH FLYER CLICK
  แผ่นพับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต CLICK
 • แบบฟอร์ม / รายละเอียดอื่น ๆ สำหรับนักศึกษา ส.ม.
  – แนวปฏิบัติการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ คลิก
  – แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องต่าง ๆ คลิก
  – แบบฟอร์มเสนอปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์ คลิก
  (ฉบับแก้ไขตามคำแนะนำคณะกรรมการหลังจากการสอบโครงร่าง)
  – แบบฟอร์มส่งวิทยานิพนธ์ คลิก
  (ฉบับแก้ไขตามคำแนะนำคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
  – แนวทางสู่ความสำเร็จ (Survival Guide) คลิก
  – สรุปข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์ คลิก