ประกาศสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษา 64) เข้าหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564