SDGs PHWU ตัวชี้วัดที่ 2 : Zero hunger

อาจารย์ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ หัวหน้าโครงการการศึกษารูปแบบโปรแกรมการชี้แนะในประเด็นการปลูกผัก และการบริโภคผัก ในพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านหน่วยจัดการร่วมภาคใต้ตอนบน สำนักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 50,000 บาท โดยดำเนินกิจกรรมโครงการตั้งแต่วันที่ 31 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว อาจารย์ นพดล ปรีชา และ อาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ ดำเนินโครงการการพัฒนาด้านมาตรฐานการผลิตให้กับผู้ประกอบการในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินงาน มกราคม 2564 – มีนาคม 2564

อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทำการศึกษาแบบแผนการบริโภคอาหารและปริมาณสารอาหารที่ได้รับต่อวันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง จัดทำขึ้นในเดือน ก.ค. 2564 ถึง ก.ย. 2564 โดยศึกษาในกลุ่ม อสม. (240 คน) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับความถี่และปริมาณในการบริโภคอาหารต่อวัน

งานวิจัยและบทความทางวิชาการ

Pibul, P., & Jawjit, S. (2021). Agrochemical Usage Inventory and Measured Residues in Streams Within an Off-Season Durian Production Region of Thailand. Front. Sustain. Food Syst. 5:731973. https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.731973 Published: 25 August 2021

About Ranaphoppone Sae-aew