งานวิจัยและบทความทางวิชาการ SDGs PHWU ตัวชี้วัดที่ 4 Quality education

อรฤทัย อับดุลหละ, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์, พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์, เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล, คู ง็อค ลีย์ ง็อค ลีย์. (2564). การสำรวจนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเลิศเพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรที่สอนด้านสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เล่มที่ 16(1).

About Ranaphoppone Sae-aew