SDGs PHWU ตัวชี้วัดที่ 3 : Good health and well-being

ด้วยหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว และอาจารย์นพดล ปรีชา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ได้จัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 3/2563 เพื่อให้นักศึกษาลงพื้นที่ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ และสำรวจแมลงและสัตว์พาหะนำโรค ภายในที่พักอาศัย ตลอดจนปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี

ในวันที่ 8 กันยายน 2564 นักวิจัยโครงการการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชุมชน และวัฒนธรรมในยุคชีวิตวิถีใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ และ รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ นักวิจัย จัดการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับตัวแทนสถานประกอบของชุมชนการท่องเที่ยวพรหมโลก เพื่อสร้างกลุ่มแกนนำในการส่งเสริมและผลักดันให้สถานประกอบการในชุมชนสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้ด้วยตัวคนในพื้นที่เอง

งานวิจัยและบทความทางวิชาการ คลิ๊ก

About Ranaphoppone Sae-aew