ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอก

ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่าน zoom https://wu-ac-th.zoom.us/j/91696786408

Topics

  1. Occurrence of atmospheric microplastics and case studies in Asian cities
  2. Water, Sanitation and Hygiene (WASH) in non-household settings

ESTH

PhDSeminar

SchoolofPublicHealth

WalailakUniversity

About Ranaphoppone Sae-aew