กิจกรรม 5 ส.ปี 2564

นโยบาย 5ส มวล โดยอธิการบดี

นโยบาย 5 ส

เป้าหมายของ 5ส ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายของ 5ส ปีงบประมาณ 2564

วัตถุประสงค์ 5ส ปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการ 5ส

  • มาตรฐานกลาง 5ส

พื้นที่ความรับผิดชอบ

การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 23 จุด

รูปภาพกิจกรรม 5ส

คะแนน Self Audit ครั้งที่ 1

คะแนน Self Audit ครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรม Self Audit ครั้งที่ 2

ภาพถ่ายคลิปวิดิโอเพื่อส่งกรรมการ 5ส มวล

About Ranaphoppone Sae-aew