Home / Luna

Luna

“จดหมายจากคณบดี คณาจารย์ บุคลากร ถึงนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกคน”

Read More »

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Hanoi University of Public Health (HUPH) ประเทศเวียดนาม

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร. วาริท เจาะจิตต์ คณ …

Read More »

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Can Tho University of Medicine and Pharmacy (CTUMP) ประเทศเวียดนาม

ผศ.ดร. วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสต …

Read More »

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยการแพทย์ดงทับ (Dong Thap Medical College) ประเทศเวียดนาม

ผศ.ดร. วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสต …

Read More »

Collaboration Internship and Research between School of Public Health, Walailak University and Can Tho University of Medicine and Pharmacy, Vietnam

ผศ. ดร. วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาส …

Read More »

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม “Selecting the Right Journal” บรรยายโดยคุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

สถานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ …

Read More »

สถานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม “Preparing Manuscripts for Publication (ขั้นตอนการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์)” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

สถานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ …

Read More »

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม ​”Preparing Manuscripts for Publication (ขั้นตอนการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์)” บรรยายโดย รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

สถานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ …

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังวิทยานิพนธ์หัวข้อ “การรับรู้ภาวะคุกคามของโรควัณโรคในผู้สูงอายุมุสลิมในชุมชนชายทะเล อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ของนางสาวอรฤทัย อับดุลหละ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ขอเชิญร่วมฟังวิทยานิพนธ์หัวข้อ “การรับรู้ภาวะคุกคา …

Read More »

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ จัดค่าย The 2nd WU-UPM Public Health Camp 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาต …

Read More »