Home / ข่าวกิจกรรม / อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว และอาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในคอร์สอบรมระยะสั้น “Environmental Chemicals and Health” ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว และอาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในคอร์สอบรมระยะสั้น “Environmental Chemicals and Health” ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว และอาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Environmental Health Situation in Southern Thailand” ในคอร์สอบรมระยะสั้น “Environmental Chemicals and Health” ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นคอร์สที่จัดร่วมกันระหว่าง Hokkaido University Center for Environmental and Health Sciences ประเทศญี่ปุ่น, BK21 Center for Health Environment Education and Research, Graduate School of Public Health, Seoul National University ประเทศเกาหลี ภาควิชาศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากทั้ง 4 สถาบัน 10 ประเทศทั่วโลก จำนวน 28 คน เข้าร่วมคอร์สอบรมในครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วม 6 คน รวมถึงนางสาวดลรวี แวเย็ง นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร Environmental, Safety Technology and Health จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการเดินทางครั้งนี้ นอกจากจะไปเป็นวิทยากรร่วมบรรยายแล้ว อาจารย์ทั้งสองท่านยังได้เข้าเยี่ยมชม Hokkaido University Center for Environmental and Health Sciences รวมถึงห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัย โดยศูนย์วิจัยดังกล่าวในปัจจุบันได้ดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงในระดับภูมิภาคเอเชีย เช่น โครงการ The Hokkaido Study on Environment and Children’s Health โครงการ Indoor Air Quality and Health และโครงการ Birth Cohort ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมที่ติดตามสถานะทางสุขภาพของเด็กจากการสัมผัสปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ใน 11 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยในปัจจุบันศูนย์วิจัยมีฐานะเป็น WHO Collaborating Center for Environmental Health and Prevention of Chemical Hazards อีกด้วย

นอกจากนี้ทาง อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว และอาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ ยังได้ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการระหว่างสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ Hokkaido University Center for Environmental and Health Sciences ในอนาคต และร่วมวางแผนเกี่ยวกับการจัดคอร์สอบรมนี้ในปีหน้า สำหรับในส่วนของ นางสาวดลรวี แวเย็ง หรือน้องนิว ตัวแทนนักศึกษาจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เข้าร่วมคอร์สอบรมในครั้งนี้บอกว่า รู้สึกประทับใจและสนุกมากในการร่วมการอบรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งอาจารย์หลายท่านที่มาบรรยายก็เป็นนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นระดับภูมิภาคและระดับโลก ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ต่างชาติจากต่างมหาวิทยาลัย ซึ่งถึงแม้ทุกคนจะต่างชาติต่างภาษาแต่ก็ร่วมมือกันทำงานกลุ่ม ช่วยเหลือกันจนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยกลุ่มของตนนั้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ในการนำเสนอรายงานหัวข้อ “Flooding and Health Effects” โดยคอร์สอบรมระยะสั้นนี้ จะมีการจัดเป็นประจำทุกปี มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าภาพไปเรื่อย ๆ ซึ่งในปีหน้านั้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ Seoul National University ประเทศเกาหลี

ประมวลภาพกิจกรรม

 

Facebook Comments

About Luna