Home / ข่าวสารบัณฑิตศึกษา / หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 2 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ชาวไทย และชาวต่างชาติ พร้อมแนะนำการใช้ชีวิตสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว
 
Facebook Comments

About Luna