Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

1. จำนวนรับ : 100 คน

2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป: 3.00

3. แผนการศึกษาที่เปิดรับ : แผนการเรียนวิทย์-คณิต
*สำหรับนักเรียนสายสามัญ

4. จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชา
-เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

-เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

-เรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

5. รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

5.1 ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

5.2 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

5.3 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

5.4 หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

5.5 หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ

5.6 หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

5.7 เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ เหตุผลในการเลือกเรียนสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์และงานสาธารณสุขมีความสำคัญอย่างไร

ประกาศรับสมัคร คลิก

Facebook Comments

About Luna