Home / เอกสารสำคัญสำหรับนักศึกษา ส.ม.

เอกสารสำคัญสำหรับนักศึกษา ส.ม.

เอกสารสำคัญสำหรับนักศึกษา ส.ม.
1.  หนังสืออนุมัติสำหรับการเดินทางไปนำเสนองานวิชาการ ณ ประเทศมาเลเซีย

2.  สรุปข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

3.  แบบฟอร์มแก้ไขโครงร่าง

4.  แบบฟอร์มส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไขตามคำแนะนำจากกรรมการสอบ

 

Facebook Comments