Home / หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ E-mail
ผศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ 0 7567 2188 tchamnon@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ 0 7567 2140 hjunjira@wu.ac.th
อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม 0 7567 2143 muraiwan@wu.ac.th
อาจารย์จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย 0 7567 2472 jittaporn.mo@wu.ac.th
อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน 0 7567 2182 mujalin.sa@wu.ac.th

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ E-mail ตำแหน่ง
อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ 0 7567 2140 hjunjira@wu.ac.th หัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม 0 7567 2143 muraiwan@wu.ac.th ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ 0 7567 2188 tchamnon@wu.ac.th อาจารย์
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง 0 7567 2190 ksupapor@wu.ac.th อาจารย์
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล 0 7567 2475 siriluk.ve@wu.ac.th อาจารย์
 อาจารย์ ดร.ปรีดา สันสาคร 0 7567 2105  sapreeda@wu.ac.th อาจารย์
อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน 0 7567 2182 mujalin.sa@wu.ac.th อาจารย์
อาจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร 0 7567 2119 siriporn.da@wu.ac.th อาจารย์
อาจารย์จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย 0 7567 2472 jittaporn.mo@wu.ac.th อาจารย์
อาจารย์มัตติกา  ยงประเดิม 0 7567 2469 muttika.yo@wu.ac.th อาจารย์
อาจารย์นิธิมา หนูหลง 0 7567 3113 nitima.nu@wu.ac.th อาจารย์
อาจารย์ราชัน ฉ้วนเจริญ 0 7567 2144 rachan.ch@wu.ac.th อาจารย์(ลูกจ้างชั่วคราว)
อาจารย์สุกฤษฎิ์ สังฆะโน 0 7567 2174 sukrit.sa@wu.ac.th  

อาจารย์(ลูกจ้างชั่วคราว)

อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ 0 7567 2105 tassanu.ru@wu.ac.th อาจารย์(ลาศึกษาต่อ)

 

Facebook Comments