Home / อนามัยสิ่งแวดล้อม

อนามัยสิ่งแวดล้อม

>>  ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม  (Bachelor of Science Program in Environmental Health) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560)
>>  ชื่อปริญญา

ชื่อภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Environmental Health)
ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Environmental Health)

>>  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ประกอบด้วย  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General education) 40 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized education)
ประกอบด้วย
– กลุ่มวิชาพื้นฐาน   43      หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาชีพ          92      หน่วยกิต                            – กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    9    หน่วยกิต
144 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free elective) 8 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยวิชาตลอดหลักสูตร      192  หน่วยกิต

>>  ปรัชญาหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมทักษะการคิด ภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติงานเพื่อสร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่เอื้อหนุนสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม

>>  จุดเด่นของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือทางอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีพื้นที่ และเครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้แบบใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential-Based Learning) โดยออกแบบรายวิชาที่ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก
นอกจากนั้นหลักสูตรยังออกแบบให้บัณฑิต เพิ่มความสามารถในการทำงานตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 และกรมอนามัย 4.0 ได้แก่ การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) การจัดการมลพิษข้ามพรมแดน (Transboundary Pollution Management) การใช้เทคโนโลยีสุขภาพสารสนเทศ(Health Information Technology)การเติบโตสีเขียว (Green Growth) และมีความสามารถในการต่อยอดในการทำงานด้านต่างๆ อาทิเช่น การต่อยอดทำงานในวิชาชีพนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักออกแบบผังเมือง นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ (Health Geographic Information System, HGIS) ทั้งนี้นักศึกษาทุกคน จะผ่านกระบวนการทดสอบก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exam) ของหลักสูตร 2 ขั้นตอน ได้แก่ การทดสอบความสามารถทางวิชาการในกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข ในชั้นปีที่ 3 และการทดสอบความสามารถทางวิชาการกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ในชั้นปีที่ 4 เพื่อความเป็นพร้อมสำหรับการเป็นบัณฑิตตามมาตรฐานของหลักสูตร

>>  ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานการสาธารณสุขทั่วไป วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน และกลุ่มวิชาเอก ได้แก่ มลพิษทางอากาศและทางเสียงและการควบคุม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การสุขาภิบาลอาหาร การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีการประปา เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ และชุมชนกับสุขภาวะ

>>  คุณลักษณะของผู้ศึกษา
ต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์) คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่รักธรรมชาติ มีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม (มีจิตสาธารณะ, Public mind)

>>  โอกาสในการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยสามารถศึกษาต่อได้ ในหลายสาขา อาทิเช่น อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สภาวะสิ่งแวดล้อม และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

>>  ตลาดงานอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
1) นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) และข้าราชการกรุงเทพสามัญของกรุงเทพมหานคร
2) ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาและให้การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
3) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทางด้านสิ่งแวดล้อม (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นต้น)
4) นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล เป็นต้น

>>  ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
–  อัตราเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 25,900 x 12 ภาคการศึกษา
(ซึ่งได้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  ค่าลงทะเบียน และ
ค่าบำรุงกิจกรรม)
310,800
2. ค่าประกันทั่วไป  (จ่ายคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)   5,000
Facebook Comments