Home / หลักสูตร / หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

>>  ชื่อหลักสูตร
        ภาษาไทย    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
       ภาษาอังกฤษ  Master of Public Health Program

>>  ชื่อปริญญา

ชื่อภาษาไทย        :  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Master of Public Health
ชื่อย่อภาษาไทย  :  ส.ม.
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  M.P.H.

>>  โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1  จำนวน  46  หน่วยกิต : เน้นการวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธ์

รูปแบบเปิดสอน
–  หลักสูตรปกติ : เรียนจันทร์-ศุกร์  หลักสูตร 1 ปีการศึกษา  (3 ภาคการศึกษา)
–  หลักสูตรพิเศษ : เรียนเสาร์ – อาทิตย์  หลักสูตร  2 ปีการศึกษา  (6 ภาคการศึกษา)

แผน ก แบบ ก2  จำนวน  46 หน่วยกิต : เน้นการวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา
รูปแบบเปิดสอน
–  หลักสูตรปกติ : เรียนจันทร์-ศุกร์  หลักสูตร 2 ปีการศึกษา  (6 ภาคการศึกษา)
–  หลักสูตรพิเศษ : เรียนเสาร์ – อาทิตย์  หลักสูตร 2 ปีการศึกษา  (6 ภาคการศึกษา)

>>  คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่
1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยรับรอง
2.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุข หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
3.  ผลการศึกษาระดับปริญยาตรีต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือกรณีระดับคะแนนเฉลี่ยสมสมต่ำกว่า 2.50 ควรมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
4.  ไม่มีโรคติต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งจะเป็ฯอุปสรรคต่อการศึกษาโดยมีหนังสือรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.  ผู้สม้ครเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สม้ครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกาา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

>>  การรับนักศึกษา

หลักสูตรกำหนดให้มีกระบวนการรับนักศึกษาโดยดำเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษาร่วมกับงานรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการการศึกษา โดยเปิดรับนักศึกษาตลอดปี

เมื่อมีผู้สมัครให้แจ้งรายชื่อพร้อมเอกสารการสมัครมายังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยเปิดทำการสอนแต่ละรุ่นในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษาเท่านั้น คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติ การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  และประกาศของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร กำหนดเกณฑ์สอบผ่านโดยผู้สอบต้องมีคะแนนรวมผลการสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 รับรองผลการสอบโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผ่านระบบของศูนย์บริการการศึกษา

กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เมื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตแล้วมีมติอนุญาตให้สอบวัดผลความรู้ข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ หากสามารถสอบผ่านจะพิจารณาให้ทดลองเรียน 1 ภาคการศึกษา และผู้สมัครต้องมีผลการเรียนในภาคเรียนแรกไม่ต่ำกว่า 3.00 และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเป็นผู้ติดตามผลการเรียนและรายงานในสิ้นภาคเรียนเพื่อพิจารณารับรองผ่าน/ไม่ผ่านการทดลองเรียน  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันสิทธิและลงทะเบียนเรียนผ่านระบบของศูนย์บริการการศึกษา

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยหลักสูตรกำหนดจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนเปิดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กำหนดให้นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมความพร้อมของหลักสูตรในหมวดวิชาปรับพื้นฐานจำนวน 3 รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิตเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของนักศึกษาแรกเข้าและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนโดยเพิ่มเติมศักยภาพของนักศึกษา

>>  โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

3 รายวิชา

(ไม่นับหน่วยกิต)

2. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเฉพาะ

3.1 กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข

3.2 กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพชุมชน

3.3 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

3.4 กลุ่มวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ

 

 

 

8 หน่วยกิต

 

 

4. หมวดวิชาเลือก 4 หน่วยกิต
5. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 46 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต
รวม 46 หน่วยกิต

                                        46 หน่วยกิต

 

>> แนวทางในการประกอบวิชาชีพ
1)  นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2)  นักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3)  นักบริหารสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4)  นักบริหารในสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานต่าง ๆ
5)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสุขภาพในองค์กรด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาต

>> ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
แผน ก1
::  หลักสูตรปกติ  (หลักสูตร 1 ปีการศึกษา = 15,000 บาท x 3 ภาค = 45,0000 บาท)
::  หลักสูตรพิเศษ  (หลักสูตร 2 ปีการศึกษา = 22,000 บาท x 6 ภาค = 132,000 บาท)

แผน ก2
::  หลักสูตรปกติ  (หลักสูตร 2 ปีการศึกษา)  (หลักสูตร 2 ปีการศึกษา = 22,000 บาท x 6 ภาค = 132,000 บาท)
::   แผน ก2 : หลักสูตรพิเศษ  (หลักสูตร 2 ปีการศึกษา)  (หลักสูตร 2 ปีการศึกษา = 22,000 บาท x 6 ภาค = 132,000 บาท)

หมายเหตุ :
1.  หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
2.  หลักสูตรพิเศษ  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท

เพิ่มเติม

– MPH FLYER CLICK

– แผ่นพับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต CLICK

 

Facebook Comments