Home / สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

>>  ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

(Bachelor of Public Health)

>>  ชื่อปริญญา

ชื่อภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health
ชื่อย่อภาษาไทย (ส.บ.)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ (B.P.H.)

 

>>  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General education) 10  หน่วยวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized education)
ประกอบด้วย
–  กลุ่มวิชาพื้นฐาน  22     หน่วยวิชา
–  กลุ่มวิชาชีพ       14     หน่วยวิชา
36  หน่วยวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free elective)   2  หน่วยวิชา

จำนวนหน่วยวิชาตลอดหลักสูตร     

48  หน่วยวิชา

 

>>  ปรัชญาหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีองค์ความรู้และทักษะในศาสตร์การสาธารณสุขและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการบูรณาการ บัณฑิตเป็นผู้ใฝ่รู้ ทันสมัย และก้าวทันความเปลี่ยนแปลง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การแนะนำและให้คำปรึกษา  การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และการควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคและอุบัติเหตุ การบำบัดโรคเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพให้แก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อมตามขอบเขตและมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

>>  รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

>>  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์
2.  ไม่มีความเจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555

>>  ลักษณะการเรียน
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้จากชุมชน ใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้กรณีศึกษา ฝึกภาคสนามและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้และทักษะในศาสตร์การสาธารณสุขและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ตามขอบเขตวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ไว้ดังนี้ “การกระทำการสาธารณสุขเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การแนะนำและให้คำปรึกษา การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์กับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และการควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคและอุบัติเหตุ การบำบัดโรคเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพให้แก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม”

>>  แนวทางในการประกอบอาชีพ 
สามารถประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย
1.ภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด/กำกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ
2.ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม องค์กรพัฒนาเอกชน สถานประกอบการเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ
3.ประกอบวิชาชีพอิสระด้านสาธารณสุข

>>  แนวทางการศึกษาต่อในอนาคต 
สามารถศึกษาต่อในหลักหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารงานสาธารณสุข สังคมศาสตร์การแพทย์ ประชากรศาสตร์ ชีวสถิติ ระบาดวิทยา อนามัยครอบครัว อนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสุขภาพ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นสหสาขาวิชา

>>  ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
–  อัตราเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 25,900 x 12 ภาคการศึกษา
(ซึ่งได้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  ค่าลงทะเบียน และ
ค่าบำรุงกิจกรรม)
310,800
2. ค่าประกันทั่วไป  (จ่ายคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)   5,000
Facebook Comments