Home / ที่ปรึกษาวิชาการ

ที่ปรึกษาวิชาการ

 

1.  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  

2.  ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

3.  ปฏิทินติดตามผลการดำเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 

4. แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

     แบบบันทึกการส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษา  

     แบบบันทึกข้อมูลของนักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  

     แบบสรุปผลการดำเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ รายภาคการศึกษา (รายบุคคล)    

     แบบสรุปผลการดำเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ รายภาคการศึกษา (ภาพรวมหลักสูตร)    

5.  แบบประเมินระบบและกลไกระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

    ประเมินโดยผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

    ประเมินโดยนักศึกษา  

Facebook Comments