Home / 5ส PHWU

5ส PHWU

แผนผังโครงสร้าง “คณะกรรมการ 5ส” สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 21 จุด

กำหนดนโยบาย 5ส จากอธิการบดี

เป้าหมายโครงการ 5ส ประจำปีงบประมาณ 2562
วัตถุประสงค์โครงการ 5ส

แผนปฏิบัติ 5ส ประจำปี พ.ศ.2562

มาตรฐานกลาง ประจำปี 2562

รูปภาพ

  • ตรวจประเมินตนเอง Self Audit
  • ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ
  • กิจกรรมต่างๆ
  • ภาพก่อน-หลัง

คะแนน

  • Self Audit : กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนที่ได้ 4.22
  • Self Audit : มิถุนายน 2561 คะแนนที่ได้ 4.53
  • Self Audit : กุมภาพันธ์ 2562 คะแนนที่ได้ 4.68
  • คณะกรรมการกลาง : กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนที่ได้ 4.77
  • คณะกรรมการกลาง : มิถุนายน 2561 คะแนนที่ได้ 4.11

คู่มือ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments