Home / 5 ส PHWU

5 ส PHWU

1.แผนผังโครงสร้าง “คณะกรรมการ 5ส” สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2. การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 21 จุด

3. กำหนดนโยบาย 5ส จากอธิการบดี

 • เป้าหมายโครงการ 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2562
 • วัตถุประสงค์โครงการ 5 ส

4. แผนปฏิบัติ 5ส ประจำปี พ.ศ.2562

5. มาตรฐานกลาง ประจำปี 2562

 • มาตรฐานกลาง 19 มาตรฐาน
 • มาตรฐานห้องทำงานอาจารย์

6. รูปภาพ

 • ตรวจประมินตนเอง Self Audit
 • ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ
 • กิจกรรมต่างๆ
 • ภาพก่อน-หลัง

7. คะแนน

 • Self Audit : กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนที่ได้ 4.22
 • Self Audit : มิถุนายน 2561 คะแนนที่ได้ 4.53
 • คณะกรรมการกลาง : กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนที่ได้ 4.77
 • คณะกรรมการกลาง : มิถุนายน 2561 คะแนนที่ได้ 4.12

8. คู่มือ 5 ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments